Ta hand om vår skog

Friska ekosystem är en förutsättning för allt liv på planeten. Statliga Sveaskog ägs av oss alla.
Vi vill vara med och påverka våra skogars framtid.
Uppmana staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent!
45920 st
0 st
Antal underskrifter
50 000 st

Uppmana staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent!

Låt våra skogar bli en del av lösningen på vår tids stora ödesfrågor. Ska vi ha en chans att begränsa klimatförändringarna och förlusten av arter måste skogsförvaltningen och skogsbruket förändras i grunden.
Våra internationella åtaganden om biologisk mångfald och riksdagens beslutade miljömål om Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv kommer inte kunna nås med dagens politik. Det behövs krafttag för att vända utvecklingen. Regeringen och minister Ibrahim Baylan kan se till att Sveaskog spelar en nyckelroll för omställningen till ett hållbart skogsbruk och för skydd av våra skogar. Vi uppmanar regeringen att se till att Sveaskogs ägardirektiv ändras och att bolagets miljöambitioner höjs.

Våra fyra krav till näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen är:

Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedan den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärdet. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ut ersättning till det statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål, och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

23 starka röster för vår skog

Vi 23 organisationer som står bakom uppropet representerar Sveriges samlade miljöintressen. Vi kräver gemensamt att våra skogar brukas hållbart och att inga fler skyddsvärda skogar avverkas. Skogen är ett hem för en mångfald av arter och en stor och betydelsefull del av många människors liv. Den främjar vår hälsa och vårt välbefinnande, är viktig för turism, renskötsel, friluftsliv och mycket annat. Både idag och i framtiden.

Sveaskogs skog är vår skog

Sveaskog ägs av oss alla gemensamt och förvaltar 14 procent av Sveriges skogar. Med det följer ett stort ansvar, och vi förväntar oss att vårt eget skogsbolag är ett föredöme för det svenska skogsbruket.
Vi har rätt att kräva att Sveaskog agerar på ett ansvarsfullt, ärligt och transparent sätt. Bolaget måste sluta att avverka skyddsvärda skogar och ta ansvar för vår skog och vår framtid. Sveaskog har som målsättning att vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen. Det är dags för regeringen att se till att Sveaskog går från ord till handling.

Sveaskog – ett föredöme?

Sveaskog har högre ambitioner för naturvården än övriga skogsbolag – på pappret. Under många år har dock ideell naturvård visat att bolaget inte lever upp till sina ambitioner. Ore skogsrike i Dalarna, Abmoberget i Västerbotten och Melakträskliden i Norrbotten är bara några i raden av exempel på artrika naturskogar och värdefulla skogslandskap som avverkats eller hotas av Sveaskog.

Bristande transparens och avverkningar av skyddsvärda skogar har lett till skarp kritik. Sveaskog planerar just nu att avverka flera skogar med höga naturvärden i olika delar av landet. Skogar som kommer att försvinna för evigt om inte avverkningarna stoppas. För att värna våra skogar på lång sikt måste regeringen ge Sveaskog förutsättningar att höja sin miljöambition och bli ett föredöme.

Förlusten av arter

Det intensiva skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden och lett till kris för den biologiska mångfalden. Sedan slutet på 1950-talet har mer än 60 procent av Sveriges skogar kalhuggits och förvandlats till artfattiga skogsplanteringar och ungskog som aldrig tillåts bli riktigt gamla.

Dagens skogsbruksmetoder är den huvudsakliga orsaken till att framtiden i landet är osäker för nästan 2 000 skogslevande arter. De naturreservat som bildas och den miljöhänsyn skogsbruket tar är långt ifrån tillräckligt för att vända utvecklingen.

Skogens alla värden

Skogen är en viktig del av våra liv. Istället för att kalhugga våra skogar kan ett skonsamt hyggesfritt skogsbruk producera virke samtidigt som nya jobb skapas inom naturturism, friluftsliv och landsbygdsföretagande.

Forskning visar att människor mår bra av att vara i skogen. Den ger oss allt från vildmarksäventyr, naturskön ridning och svampplockning till kojbyggen, stigcykling och långpromenader med hunden. Dessutom är skogar rika på häng- och marklavar helt avgörande för renskötseln. Vi behöver ett skogsbruk som stimulerar mångbruk och värnar skogens alla värden.

Instagram #vårskog